Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus tarkoittaa meille muun muassa sitä, että pyrimme edistämään kestävää kehitystä sekä energiatehokkaita kiinteistöjä tuotteillamme ja palveluillamme, huolehtimaan henkilöstömme turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä sekä varmistamaan osaltamme hyvän liiketoimintatavan noudattamisen koko toimitusketjussamme.

Pörssiyhtiönä tehtävämme on olla kannattava sijoitus omistajillemme - hyvä taloudellinen tulos on olemassaolomme tärkein edellytys. Emme kuitenkaan tavoittele tulosta millä hinnalla hyvänsä. Haluamme, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja työntekijämme voivat hyvin.

Haluamme, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja työntekijämme voivat hyvin.

 

Vastuullisuuden johtaminen on osa kaikkea johtamista

Tavoitteenamme on, että vastuullinen tapa toimia näkyy kaikessa mitä teemme. Yritysvastuutyötä johdetaan osana konsernin normaalia johtamista kaikilla organisaatiotasoilla.

Vastuullista tapaa toimia ohjaavat ja määrittävät:

Toteutamme hyvää hallintotapaa ja noudatamme kokonaisuudessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Yritysvastuun johtamisesta vastaa konsernissa liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtoryhmän jäsen. Hänen lisäkseen vastuullisuusasioiden kehittämiseen ja koordinointiin osallistuvat markkinoinnista ja viestinnästä, lakiasioista ja henkilöstöasioista vastaavat johtajat. Konsernin johtoryhmä käsittelee ne asiat, jotka vaativat toimenpiteitä liiketoiminnoilta ja divisioonilta. Päätösten paikallisesta toimeenpanosta vastaavat divisioonien toimitusjohtajat.

Caverionin konsernijohtaja on vastuussa hallituksen hyväksymien eettisten liiketoimintaperiaatteiden toimeenpanosta. Eettisten asioiden toimikunnan (Group Compliance and Ethics Committee) tarkoituksena on avustaa konsernijohtajaa ja hallituksen tarkastusvaliokuntaa sen varmistamisessa, että yhtiössä toimitaan lakien ja säädösten sekä eettisten toimintatapojen mukaisesti. Vuonna 2014 toimikunnan jäseninä olivat konsernin lakiasioista, sisäisestä tarkastuksesta, henkilöstöstä sekä markkinoinnista ja viestinnästä vastaavat johtajat. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa. Vuonna 2014 kokoontumisia oli neljä.


Raportoimme GRI-ohjeistuksen mukaan

Raportoimme vastuullisuuteen liittyviä tietoja pääasiassa kerran vuodessa vuosikertomuksen yhteydessä ja internet-sivuillamme.

Vuoden 2014 raportointi on laadittu GRI G3-ohjeistoa (Global Reporting Initiative) soveltaen. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa ohjeiston soveltamistasoa C. Riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, on tarkistanut, että raportointi täyttää tämän soveltamistason vaatimukset.

Lue lisää

Olemme mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä

Indeksiin kuuluvat ne Helsingin pörssissä listatut yhtiöt, jotka täyttävät kansainväliset ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan vaatimukset. GES Investment Services, joka on Pohjois-Euroopan johtava tutkimuslaitos ja palveluntarjoaja vastuullisessa sijoittamisessa, vastaa kerran vuodessa tehtävästä arviointityöstä.