Oman toiminnan hiilidioksidipäästöt

Kannamme vastuuta myös omasta toiminnastamme syntyvistä ympäristövaikutuksista. Toimintamme omat päästöt muodostuvat pääasiassa huoltoautojemme polttoaineen kulutuksesta.

Caverionin liiketoiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Liiketoiminnassamme, joka koostuu teknisten järjestelmien projektitoimituksista sekä niiden huollosta ja kunnossapidosta, kuluu vähäisiä määriä uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa. Toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat lähinnä paikallisesti aiheutuvaa melua, pölyä tai huuruja. Lisäksi toiminnassamme syntyy jätteitä, joiden kierrättämisestä ja asianmukaisesta hävittämisestä huolehdimme.

Ympäristövahinkojen riski on vähäinen. Mahdolliset työssä tapahtuvat virheet aiheuttavat harvemmin vakavan vahingon riskiä ja lähinnä heikentävät prosessin tai laitteiden tehoa.

Pyrimme edistämään taloudellista ajoa

Caverionilla on yhteensä noin 6 500 huolto- ja työsuhdeautoa, joista suurin osa, noin 5 700 on huoltoautoja. Huoltoautoamme ovat meille tärkeitä työvälineitä. Materiaalikuljetukset tapahtuvat nekin suurimmalta osalta maanteitse.

Hyödynnämme niin tarvikekuljetuksissa kuin henkilöstön liikkuessa logistisia ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään kasvihuonepäästöjä. Ympäristö huomioidaan myös työsuhdeautojen valinnassa.

Huomiota kiinnitetään muun muassa ajoreittien parempaan suunnitteluun ja taloudelliseen ajotapaan, sillä auton hiilidioksidipäästöt ovat suorassa suhteessa auton polttoaineen kulutukseen. Taloudellisella ajolla on mahdollista vähentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä noin 5–15 %.

Olemme lisänneet mobiililaitteiden käyttöä kenttätyössä, mikä osaltaan myös vähentää turhia ajoja. Osa huoltohenkilöstöstämme (vuonna 2014 yli 2 000 henkilöä) saa muun muassa työpyynnöt suoraan mobiililaitteisiinsa ja voi raportoida työtuntinsa suoraan kentältä ilman tarvetta ajaa toimistolle. Kehitimme huoltoprosessiamme sekä työn ja reittien suunnittelua vuoden 2014 aikana. Työpyynnöt voidaan jatkossa ohjata entistä paremmin huoltokohdetta lähellä oleville huoltohenkilöille. Huoltoverkostomme on tiivis, jolloin huoltoajotkaan eivät veny turhan pitkiksi.Osassa toimintamaistamme huoltoautoissa on GPS-laitteet, joiden tavoitteena on osaltaan myös suunnata huomiota ajettuihin kilometreihin ja siten vähentää niiden määrää.Mahdollisuus hyödyntää GPS-laitteita vaihtelee maittain, muun muassa paikallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan.

Caverionin autoilla ajetaan vuosittain  lähes 135 000 000 kilometriä, ja autojen tuottamat CO2-päästöt ovat noin 190 g/km. Käytämme huoltoautoissamme ja muissa yhtiön autoissa polttoaineena pääosin dieseliä. Lisäksi käytämme maakaasua ja etanolia niissä maissa, jossa sitä on saatavilla, muun muassa Ruotsissa. Seuraamme teknologian kehitystä, ja olemme avoimia harkitsemaan hybridi- ja sähköautojen käyttöä kunhan teknologia on tähän valmis.

Vuonna 2014 Caverionin CO2-päästöt olivat noin 43 tuhatta tonnia pysyen edellisvuoden tasolla (2013: 43 tuhatta tonnia). Liikevaihtoon suhteutettu tunnusluku oli 17,9 (2013: 17,1). 

Vuoden 2014 liikevaihdosta noin 93 % oli ISO 14001 -sertifioitua (vuonna 2013: 82 %). Sertifioinnin avulla yhtiö kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta.


Ympäristösertifioidun toiminnan osuus liikevaihdostamme kasvoi vuonna 2014.

 

CO2-päästöt noin

43

tuhatta tonnia
(2013: 43 tuhatta tonnia)

 
ISO 14001 -sertifioitu toiminta

93 %

liikevaihdosta
(2013: 82 %)

 

Taloudellinen ajo voi vähentää polttoaineen kulutusta jopa 15 %. Huoltotyössä käyttämämme mobiililaitteet sekä tiivis verkostomme vähentävät osaltaan turhia ajoja.

 

Caverionin energiankulutus ja CO2-päästöt vuosina 2014 ja 2013

Suorien energialähteiden kulutus, GWH 2014 2013
Bensiini 6,8 7,7
Diesel 115,8 121,3
Kevyt polttoöljy 0,7 0,2
Maakaasu 4,2 2,3
Yhteensä 127,5 131,5Epäsuorien energialähteiden kulutus, GWH

Sähkö 30,1 37,8
Kaukolämpö 15,4 16,4
Yhteensä 45,5 54,2Suorien energialähteiden päästöt, tonnia

CO₂-päästöt, bensiini 1 710,8 1 947,2
CO₂-päästöt, diesel 30 908,8 32 379,3
CO₂-päästöt, kevyt polttoöljy 173,0 56,5
CO₂-päästöt, maakaasu 792,0 445,5
CO₂-päästöt, muut suorat energialähteet 3 531,5 1 860,5Epäsuorien energialähteiden päästöt, tonnia

CO₂-päästöt, sähkö 3 689,0 4 468,1
CO₂-päästöt, kaukolämpö 2 189,9 2 262,9
Suorat ja epäsuorat CO₂-päästöt yhteensä, tonnia 42 995,0 43 420,0Päästöintensiteetti

Suorat ja epäsuorat CO₂-päästöt/liikevaihto 17,9 17,1
Energiakulutuksen ja päästölaskennan luvut kattavat koko konsernin liiketoiminnan. Laskelmat perustuvat pääosin todellisiin kulutustietoihin, mutta joissain maissa on jouduttu tekemään myös arvioita kokonaiskulutuksesta tilanteissa, joissa vain osasta kulutuksesta on saatu tarkat tiedot.

   

 

Vuoden 2013 laskelmia on korjattu, ja ne saattavat siten erota vuoden 2013 vuosikertomuksessa ilmoitetuista tiedoista.