Caverionin palvelut ja ratkaisut asiakkaiden energiatehokkuuden parantamiseksi

Kestävä kehitys edellyttää kiinteistön koko elinkaaren huomioimista: ammattitaitoista suunnittelua, toimivia teknisiä ratkaisuja, laadukasta toteutusta sekä kokonaisvaltaista käyttöä ja kunnossapitoa. Energiatehokkuus on osa Caverionin kaikkia palveluja ja ratkaisuja.

 

Autamme asiakkaitamme täyttämään hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle asetetut tiukentuvat tavoitteet. Lisäksi haluamme tarjota käyttäjille terveelliset, turvalliset ja viihtyisät olosuhteet. Kiinteistöjen tulee olla kustannustehokkaita sekä säilyttää arvonsa – samalla kun ne ovat helppohoitoisia ja joustavat muuttuvien tarpeiden mukaan.

Elinkaariajattelu vaatii kustannusten suhteen ajattelutapamuutosta: pelkän alkuinvestoinnin sijaan on huomioitava koko elinkaaren ajan energia- ja käyttökustannukset esimerkiksi 20 tai 50 vuoden aikana. Investoimalla alussa hieman enemmän toimiviin järjestelmiin, voidaan saavuttaa suuremmat kokonaissäästöt pitkällä tähtäimellä energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen pienentyessä.

Tehokasta energiankäyttöä – toimivuudesta ja viihtyvyydestä tinkimättä

 

Energiatehokkuus huomioidaan jo suunnittelussa ja hankekehityksessä

Otamme kiinteistöjen ympäristövaikutukset ja energiatehokkuuden huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja arvioimme ratkaisujen vaikutuksia kohteen koko elinkaaren kannalta. Suunnittelemme tekniset järjestelmät siten, että niiden avulla kohteesta tulee mahdollisimman energiatehokas ja että kunnossapito vaatii mahdollisimman vähän resursseja.

Yksittäisten järjestelmien kilpailuttamisen sijaan teknisten järjestelmien suunnittelu kokonaisuutena parantaa kohteen energiatehokkuutta. Myös uudet määräykset korostavat kokonaiskulutuksen merkitystä, mikä osaltaan tukee tarvetta kaikki järjestelmät integroivalle suunnittelulle ja toteutukselle.

Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat kiinteistön energiakatselmukset ja -analyysit sekä teknisten järjestelmien kehittäminen ja optimointi. Lisäksi tarjoamme muun muassa ympäristösertifikaatteihin liittyvää neuvontaa.

Oman tuotekehityksemme ansiosta meillä on osaamista esimerkiksi ratkaisuissa, jotka mahdollistavat uusiutuvien energianlähteiden kuten kuten aurinko- ja tuulienergian, merivesiviilennyksen maalämmön tai olomuotoa muuttavien materiaalien käytön kiinteistön lämmityksessä tai jäähdytyksessä.

Kohti nollaenergiarakentamista

EU:n vuodelle 2020 asettama tavoite lähes nollaenergiarakentamisesta luo teknisille järjestelmille suuria vaatimuksia. Käytännössä nollaenergiatalo tuottaa uusiutuvaa energiaa saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa. Tämä vaatii hyvin energiatehokasta talotekniikkaa sekä tilojen ja käyttöveden lämmityksen energiatarpeen vähentämistä.

Passiivitalo on sekin hyvin vähän ostoenergiaa kuluttava: kaikki tai lähes kaikki tarvittava lämpöenergia saadaan aikaan aurinkoenergiaa sekä rakennuksen käytön aiheuttamaa lämpöä hyödyntämällä. Määritelmät vaihtelevat maasta riippuen, mutta esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa passiivitalo saa kuluttaa maksimissaan noin neljänneksen vuoden 2008 määräykset täyttävien rakennusten kulutuksesta.

Pohjois-Euroopan ilmastossa sekä nollaenergiatalot että passiivitalot ovat suhteellisen haastavia toteuttaa, mutta osa Caverionin kohteista on jo toteutettu tällä mallilla.

Suomessa Caverion on toteuttanut kesällä 2014 avatun palvelutalo Onnelanpolun tekniset järjestelmät lähes nollaenergiakonseptilla. Lahdessa sijaitsevassa kiinteistöissä energiankulutus on minimoitu energiatehokkailla ilmanvaihtolaitteilla ja pumpuilla, tehokkaalla LED-valaistuksella sekä läsnäoloon perustuvalla ja päivänvalon mukaan säätyvällä yleisten tilojen valaistuksella. Kohteessa käytetään monipuolisesti uusiutuvaa energiaa sekä hyödynnetään ilmais- ja hukkaenergiavirtoja tehokkaasti. Katettu sisäpiha toimii rakennuksen “energia-akkuna” ja aurinkoenergialla katetaan noin 20 % kokonaisenergiankulutuksesta. Kiinteistö on myös liitetty Caverionin etähallintaan, josta sen energiankäyttöä seurataan ja optimoidaan jatkuvasti.

Norjassa vastasimme vuonna 2014 talotekniikan kokonaistoimituksesta useaan passiivitaloksi rakennettavaan kohteeseen eri puolella maata, muun muassa Arendalin uudelle poliisiasemalle ja toimistorakennukseen Bergenissä.

Automaatio ja etähallinta pihistävät energiakustannuksista

Valtaosa päästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta energiankulutuksesta.Energiatehokkaalla kiinteistötekniikalla, automaatiolla ja teknisten järjestelmien oikeanlaisella käytöllä ja kunnossapidolla on mahdollisuus vähentää olemassa olevien kiinteistöjen energiankulutusta jopa 30 prosenttia.

Energiankäyttö tehostuu, kun teknisiä järjestelmiä käytetään vain tarpeen mukaan ja niiden ohjaus automatisoidaan. Automaatiolla pidetään huolta siitä, että rakennuksia esimerkiksi lämmitetään ja jäähdytetään vain kun sille on tarvetta ja valot pidetään päällä ainoastaan kun ihmisiä on paikalla.

Kiinteistön etähallinnalla ja -valvonnalla puolestaan varmistetaan että kun tilat ovat käytössä, niiden olosuhteet vastaavat aina sovittua. Etäkäytön avulla seurataan kiinteistön ylläpidon ja huollon tarpeenmukaisuutta ja ohjataan ylläpitoa oikeisiin toimenpiteisiin.

Etähallinnan avulla kiinteistön huoltotarpeisiin voidaan reagoida heti kun kiinteistön talotekniikassa esiintyy ongelmia. Kun kiinteistön tekniikkaa voidaan hallita etäkäytöllä, jokaista tarkistusta, huoltoa tai säätöä varten ei tarvita paikalle huoltoasentajaa.

Lue lisää

Kokonaisvastuuta energiankäytöstä jopa 20 vuoden ajan

Laajimmillaan Caverion voi ottaa vastuun teknisten järjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta, huollosta ja ylläpidosta läpi vuosikymmenten. Kohteena voi olla uusi kiinteistö, jolle toimitamme tekniset järjestelmät tai se voi olla jo olemassaoleva kiinteistö, jonka järjestelmät modernisoidaan. Asiakkaana on yleensä kunta tai muu julkisen sektorin taho. Elinkaarihankkeita voidaan toteuttaa erilaisilla rahoitus- ja sopimusmalleilla, joista esimerkkinä ovat yksityisen ja julkisen väliset yhteistyömallit (Public-Private Partnership, PPP).

ESCO- (Energy Service Company) ja EPC (Energy Performance Contracting) -energiansäästöhankkeet ovat esimerkkejä elinkaarihankkeista, joissa takaamme asiakkaalle sovitun suuruisen energiansäästön sekä otamme kokonaisvastuun energiaa säästävän investoinnin suunnittelusta, toteutuksesta, rahoituksesta ja ylläpidosta. Takaamme kiinteistön tehokkuuden, toimivuuden, turvallisuuden sekä sovitut olosuhteet jopa yli 20 vuoden pituisen sopimuskauden ajan.

Hanke alkaa yleensä kiinteistön energiankäytön analysoinnista, jonka pohjalta kohteelle tehdään yksityiskohtainen suunnitelma esimerkiksi lämmitysjärjestelmien, ilmanvaihdon, sähkönkäytön ja automation tehostamiseksi järjestelmiin investoimalla, niitä modernisoimalla tai säätämällä. Investointi- ja projektivaiheen jälkeen Caverion vastaa kohteen kunnossapidosta sopimuskauden ajan.

Asiakkaalta ei tyypillisesti vaadita alkuinvestointia, sillä investointi rahoitetaan toteutuneilla säästöillä. Säästöt jaetaan asiakkaan ja Caverionin välillä. Jos luvattuja säästöjä ei saavuteta, Caverion vastaa erotuksesta. Energiatehokkuuteen liittyvä säästötakuu on eräs vahvuuksistamme, sillä sen pystyy tarjoamaan vain harva palveluntarjoaja.

ESCO- ja EPC -mallit eroavat toisistaan lähinnä hankkeen laajuuden suhteen: ESCO-hankkeissa sopimukseen sisältyy tyypillisesti vain yksi tai muutama kiinteistö, kun taas EPC-sopimus saattaa kattaa jopa kunnan koko kiinteistökannan.

Käynnissä viitisenkymmentä elinkaarihanketta

Vanhin käynnissä oleva elinkaarihankkeemme alkoi jo vuonna 2000. Elinkaarihankkeille on ollut viime vuosina kysyntää etenkin Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Vuonna 2014 hankkeita oli käynnissä yhteensä noin viitisenkymmentä. Ruotsissa käynnissä olevia hankkeita oli muun muassa Kalmarin, Söderhamnin ja Moran kunnissaTanskassa vastaamme Länsi-Jyllannin oikeustalon sekä Holstebron poliisiaseman palvelujen johtamisesta ja kokonaisvaltaisesta energiatehokkuudesta seuraavien 25 vuoden ajan osana PPP-mallilla toteutettua elinkaarihanketta. Suomessa elinkaarihankkeita oli käynnissä muun muassa Jyväskylän kaupungin Huhtasuon koulukeskuksessa, Kaivomestarin kiinteistössä Espoossa sekä Porvoon kaupungin elinkaaripäiväkodeissa


Resurssitehokkuutta jätteiden kierrätystä edistämällä

EU:n jätedirektiivissä jäsenmaat velvoitetaan merkittävästi tehostamaan jätteiden kierrätystä vuoteen 2020 mennessä muun muassa siten, että paperi- metalli-, muovi- ja lasijätteestä tulee kierrättää vähintään puolet. Caverion edistää energiatehokkuuden lisäksi myös resurssitehokkuutta tarjoamalla esimerkiksi ratkaisuja jätteiden keruuseen.

Envac-imujätejärjestelmä helpottaa kokonaisten asuinalueiden jätteiden kierrätystä. Alipaineella toimivassa järjestelmässä jätteet kulkevat maanalaista putkistoa pitkin jätteiden koontiasemalle, josta ne jatkavat matkaansa uudelleen kierrätettäväksi raaka-aineeksi, poltettavaksi energiaksi tai kompostoituvaksi mullaksi. Suuri osa roskienkuljetusliikenteestä häviää, mikä vähentää liikennettä ja liikenteen päästöjä sekä parantaa pihojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Olemme toteuttaneet Suomen ensimmäisen Envac-järjestelmän Espoon Suurpeltoon vuonna 2010. Vuoden 2014 alussa vastaavanlainen järjestelmä valmistui Helsingissä Jätkäsaaren asuinalueelle, ja kolmas on rakenteilla Kalasataman alueelle. Järjestelmän suunnittelun ja asennuksen lisäksi vastaamme ylläpidosta noin 20 vuotta järjestelmän valmistumisen jälkeen.

 

Elinkaaren mittaista vastuuta

 

Etähallinnalla huomattavat säästöt

 

 

Vanhasta rakennuksesta energiatehokas passiivitalo

 

Jätteestä sähköä ja kaukolämpöä