Ympäristö ja energia

Merkittävin mahdollisuutemme vaikuttaa ympäristöön ja hiilijalanjälkeen syntyy tarjoamistamme ratkaisuista ja palveluista, joilla asiakkaamme voivat pienentää ympäristövaikutustaan. Huomioimalla kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren tuemme omalta osaltamme kestävää kehitystä. Lisäksi pyrimme pitämään oman toimintamme ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisinä.

 

 


Tiukat tavoitteet vuosille 2020 ja 2030 

Euroopan unionin tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä vuoteen 2020 mennessä:

  • 20 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä EU:n alueella verrattuna vuoden 1990 tasoon
  • 20 % energiankulutuksesta katettava uusiutuvilla energiamuodoilla
  • 20 % vähemmän primäärienergiankulutusta

Vuodelle 2030 on asetettu tätäkin tiukemmat tavoitteet. Kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi on otettu 40 %. Uusiutuvan energian käytön lisäämisen sitovaksi tavoitteeksi on sovittu 27 % ja energiatehokkuuden parantamisen osalta on annettu 27 % ohjeellinen tavoite.

Käytännössä EU:n tavoitteista seuraa, että kaikkien uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia jo vuoden 2020 loppuun mennessä eli niiden tulee tuottaa saman verran energiaa kuin ne kuluttavat. Lisäksi energiasta entistä suuremman osuuden tulee olla uusiutuvaa energiaa, kuten maalämpöä tai aurinkoenergiaa. Energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa myös jo olemassa olevissa kiinteistöissä.

Vuoden 2012 energiatehokkuusdirektiivi tekee suuryritysten energiakatselmuksista pakollisen neljän vuoden välein 5.12.2015 alkaen. Katselmuksia saa tehdä vain niihin pätevöitynyt taho. Laki koskee toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 henkilöä, liikevaihto yli 50 miljoonaa tai taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa.

Kestävä rakentaminen huomioi koko kiinteistön elinkaaren

Jotta näihin tiukkoihin vaatimuksiin voitaisiin päästä, on ympäristövaikutuksia tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Teknisiä järjestelmiä ja niiden kunnossapitoa kiinteistöille tarjoavana kansainvälisenä yrityksenä mahdollisuutemme vaikuttaa energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen liittyy ennen kaikkea tarjoamiimme palveluihin asiakkaillemme. Tarjoamme kiinteistöille ja teollisuuslaitoksille niiden koko elinkaaren kattavia palveluita, joilla asiakkaamme voivat pienentää toimintansa ympäristövaikutuksia: ammattitaitoista suunnittelua, toimivia teknisiä ratkaisuja ja laadukasta toteutusta sekä kokonaisvaltaista käyttöä ja kunnossapitoa.

Lähtökohtana on, että kaikki palvelumme ja ratkaisumme on suunniteltu optimoimaan kiinteistön energiankäyttö.

Energiankulutus huomioidaan läpi elinkaaren: suunnittelussa, toteutuksessa sekä kunnossapitovaiheessa.

 

Tarjoamme energiansäästöä läpi elinkaaren, kaikilla palvelualueillamme:

  • Kiinteistön energiakatselmukset ja -analyysit
  • Energiaa säästävä kiinteistötekniikka sekä järjestelmien modernisoinnit
  • Energiatehokkuuden optimointi järjestelmien säädöin sekä rakennusautomaatiota ja kiinteistöjen etähallintaa hyödyntämällä
  • Ratkaisut, jotka mahdollistavat uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisen
  • Automaattiset jätteidenkeruujärjestelmät kokonaisille asuinalueille
  • ESCO (Energy Service Company)- ja EPC (Energy Performance Contracting) -energiansäästöhankkeiden kokonaistoimitukset
  • Ympäristösertifikaatteihin liittyvä neuvonta

 


Autamme asiakkaitamme täyttämään ympäristösertifikaattien vaatimukset 

Energiatehokkuus ja kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ovat asiakkaillemme ratkaiseva tekijä palveluntarjoajaa valittaessa, sillä ympäristöluokitusten avulla sijoittajat, viranomaiset ja käyttäjät voivat vertailla kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia yhtenäisin menetelmin. Ympäristöluokitusten katsotaan nostavan rakennuksen arvoa, sijoitetun pääoman tuottoa, käyttöastetta ja vuokratuottoa. Lisäksi vihreissä tiloissa toimiva yritys antaa itsestään vastuullisen kuvan.

Rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka teknisten järjestelmien osalta liittyvät yleensä muun muassa energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen. Käytössä on useita eri luokitusjärjestelmiä, joista toimintamaissamme käytetyimpiå ovat kansainväliset luokitusjärjestelmät BREEAM ja LEED.

Näiden lisäksi on runsaasti alueellisia luokitusjärjestelmiä, kuten Saksassa DGNB:n (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) myöntämä sertifikaatti, sekä tiettyihin osa-alueisiin keskittyviä arviointityökaluja, kuten EU:n alueella rakennusten energiatodistus sekä Suomessa käytössä oleva sisäilmaluokitus ja taloyhtiön kuntotodistus.

Kaikki palvelumme ja ratkaisumme on suunniteltu siten, että kohteen energiankäyttö on mahdollisimman tehokasta.

 

Kansainvälistä yhteistyötä

Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa Caverionilla on entistä paremmat mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan energiatehokkaassa ja ympäristöystävällisessä kiinteistötekniikassa.

 • Osallistumme muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa kansainvälisen Green Building Council -verkoston paikallisten jaostojen toimintaan. Verkosto edistää rakennettuun ympäristöön liittyviä kestävän kehityksen käytäntöjä sekä kiinteistöjen ympäristöluokituksia.
 • Norjassa teemme yhteistyötä Enova:n kanssa, joka on antanut taloudellista tukea monille asiakkaillemme. ENOVA on Norjan öljy- ja energiaministeriön omistama julkinen yritys, joka tukee tehokasta energiankäyttöä ja uusiutuvan energian tuotantoa.
 • Saksassa olemme kestävien rakennusten neuvoston DGNB:n (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) jäsen.
 • Suomessa Caverion on vuonna 2014 perustetun Climate Leadership Council -yhdistyksen yksi perustajajäsenistä. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.