GRI-taulukko

Itsearviomme mukaan vuoden 2014 raportointimme vastaa GRI (Global Reporting Initiative) G3
-ohjeiston soveltamistasoa C. Riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, on tarkistanut, että raportointi täyttää tämän soveltamistason vaatimukset.

Raportoitu kokonaan      
Raportoitu osittain      
         

Sisältö Raportoitu Sivu Huomiot

1. Strategia ja analyysi

1.1 Konsernijohtajan katsaus Konsernijohtajalta
1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Konsernin strategia, Toimintaympäristö ja markkina-asema, Riskit ja riskienhallinta

2. Organisaation kuvaus

2.1 Organisaation nimi Selvitys hallinnointijärjestelmästä
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Liiketoiminta
2.3 Operatiivinen rakenne Hallituksen toimintakertomus, Tilinpäätös Tieto tytäryhtiöistä löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista: 31. Tytäryhtiöt.
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Caverion lyhyesti
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Caverion lyhyesti
2.6 Organisaation omistus ja juridinen muoto Osakkeet ja osakkeenomistajat
2.7 Markkinoiden kuvaus Caverion lyhyesti
2.8 Organisaation toiminnan laajuus (henkilöstön määrä, liikevaihto, tuotteiden/palvelujen määrä) Taloudellinen kehitys
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Hallituksen toimintakertomus
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys

3. Raportointiperiaatteet

3.1 Raportointiajanjakso Tilinpäätoksen laadintaperiaatteet 1.1.2014-31.12.2014
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta
Edellinen vuosikertomus 2013 julkaistiin 21.2.2014.
3.3 Raportointitiheys Yritysvastuun johtaminen Kerran vuodessa.
3.4 Yhteystiedot
sähköposti: communications(at)caverion.com. Konserniviestinnän tarkemmat yhteystiedot Caverionin verkkosivuilla.

Raportin laajuus ja rajaukset


3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Yritysvastuun johtaminen
3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus
Raportoimme tietoa vain Caverionin omasta toiminnasta. Tytäryhtiöt kuuluvat raportoinnin piiriin.
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Oman toiminnan päästöt Konsernitason tiedot kattavat kaikki yksiköt, ellei erikseen mainita muuta. Energiakulutuksen ja päästölaskennan luvut kattavat koko konsernin liiketoiminnan. Pääosin laskelmat perustuvat todellisiin kulutustietoihin, mutta joissain maissa on jouduttu tekemään myös arvioita kokonaiskulutuksesta tilanteissa, joissa vain osasta kulutuksesta on saatu tarkat tiedot. Raportoimme tietoa vain Caverionin omasta toiminnasta. Tytäryhtiöt kuuluvat raportoinnin piiriin.
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Oman toiminnan päästöt Raportti kattaa koko konsernin kaikki toiminnot. Jos raportoiduissa luvuissa on poikkeuksia kattavuudessa, on tästä kerrottu erikseen jokaisen luvun yhteydessä.

3.10
Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Oman toiminnan päästöt Vuoden 2013 laskelmia on korjattu, ja ne saattavat siten erota vuoden 2013 vuosikertomuksessa ilmoitetuista tiedoista.
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä
Ei merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

GRI-sisältövertailu


3.12 GRI-sisältövertailu GRI-taulukko

4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus

Hallinto


4.1 Organisaation hallintorakenne Selvitys hallinnointijärjestelmästä, Hallitus ja valiokunnat
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus ja valiokunnat
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallitus ja valiokunnat
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Selvitys hallinnointijärjestelmästä
4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Palkka ja palkkioselvitys
4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Selvitys hallinnointijärjestelmästä
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla Selvitys hallinnointijärjestelmästä
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Eettiset toimintatavat, Yrityskulttuuri ja arvot
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta Hallitus ja valiokunnat, Eettiset toimintatavat, Riskit ja riskienhallinta
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi Hallitus ja valiokunnat

Ulkopuoliset sitoumukset


4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskit ja riskienhallinta
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Ympäristö ja energia

Sidosryhmävuorovaikutus


4.14 Organisaation sidosryhmät Keskeiset sidosryhmät
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Keskeiset sidosryhmät
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Keskeiset sidosryhmät, Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys, Sijoittajasuhteet, Rekrytointi ja työnantajamielikuva, Työtyytyväisyys

4.17
Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Työtyytyväisyys
Taloudellisen vastuun tunnusluvut


Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Taloudelliset tavoitteet, Riskit ja riskienhallinta, Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Taloudelliset tulokset


EC1 Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Suorat taloudelliset vaikutukset
EC3 Eläkesitoumusten kattavuus Tilinpäätös Tilinpäätöksen liitetiedoissa: 22. Eläkevelvoitteet
EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen tuki
Koko konsernin saadut avustukset ovat 0,8 milj. e vuonna 2014.
 Ympäristövastuun tunnusluvut


Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Ympäristö ja energia, Yritysvastuun johtaminen

Energia


EN3 Välitön energiankulutus Oman toiminnan päästöt
EN4 Välillinen energiankulutus Oman toiminnan päästöt
EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi ja saavutetut säästöt energiankulutuksessa Ympäristö ja energia, Asiakkaiden energiatehokkuuden parantaminen, Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys Oma tuotekehitys Aachenin T&K-keskuksessa, omia tuotteita kuten PCM-materiaaleihin perustuvat ratkaisut.
EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Oman toiminnan päästöt

EN17
Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Oman toiminnan päästöt Laskennassa on huomioitu suorat ja epäsuorat (scope 1 ja scope 2) CO2-päästölähteet. Lisäksi on tunnistettu toiminnastamme aiheutuvia muita epäsuoria (scope 3) CO2-päästöjä, jotka liittyvät mm. alihankkijoiden toimintaan, jätteisiin sekä lentomatkustukseen. Lentomatkustamisen ja jätteiden aiheuttamat päästöt ovat suoriin ja epäsuoriin päästöihin verrattuna vain pieni tekijä kokonaispäästöissä.
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Oman toiminnan päästöt
EN23 Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus
Ei merkittäviä vuotoja raportointikaudella.

Tuotteet ja palvelut


EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Asiakkaiden energiatehokkuuden parantaminen

Määräystenmukaisuus


EN28 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot
Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.

Kuljetukset


EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Oman toiminnan päästöt

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Työntekijät ja työolosuhteet


Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen Yritysvastuun johtaminen, Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Caverion työnantajana, Työturvallisuus, Johtaminen

Työvoima


LA1 Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain Henkilöstömäärän kehitys ja henkilöstön rakenne
LA2 Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstömäärän kehitys ja henkilöstön rakenne Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus, laskettu vuoden aikana työsuhteeseen tulleiden ja lähteneiden määrän suhteena.

Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet


LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Henkilöstömäärän kehitys ja henkilöstön rakenne Noudatamme paikallista lainsäädäntöä.

Työterveys- ja turvallisuus


LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat Caverion työnantajana, Työturvallisuus

Koulutus


LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Osaamisen kehittäminen
LA12 Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö Johtaminen, Osaamisen kehittäminen

Monimutoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet


LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Henkilöstömäärän kehitys ja henkilöstön rakenne, Hallitus, Johtoryhmä Hallituksen jäsenten iän keskiarvo oli 55 v. 40 % hallituksen jäsenistä kuului ikäryhmään 46-55 v. ja 60 % ikäryhmään 56-65 v.
Henkilöstön jakauma vähemmistöryhmittäin ei ole olennaista alalla.

Ihmisoikeudet


Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Yritysvastuun johtaminen

Lapsityövoima


HR6 Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Ei tunnistettu merkittäviä lapsityövoiman käytön riskejä omissa toiminnoissa.

Pakko- ja rangaistustyövoima


HR7 Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Ei tunnistettu merkittäviä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskejä omissa toiminnoissa.

Yhteiskunta


Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Yritysvastuun johtaminen, Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Sponsorointi ja hyväntekeväisyys

Korruptio


SO3 Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä
Henkilöstöä ei ole vielä koulutettu, mutta koulutus on valmisteilla.
SO4 Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet Eettiset toimintatavat

Poliittinen vaikuttaminen


SO5 Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen
Ei julkisia poliittisia kannanottoja.
SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Eettiset toimintatavat, Sponsorointi ja hyväntekeväisyys Ei poliittisia tukia raportointikaudella. Caverion ei tue poliittisia puoleita tai yksittäisiä poliitikkoja.
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Eettiset toimintatavat

Tuotevastuu


Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Sponsorointi ja hyväntekeväisyys

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus


PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset
Ei rikkomuksia raportointikaudella.

Tuotteisiin liittyvät merkinnät


PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset
Ei rikkomuksia raportointikaudella.
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys

Markkinointiviestintä


PR6 Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen
Eettisiin toimintaperiaatteisiin on kirjattu, että tuotteidemme ja palveluidemme markkinoinnin tulee aina olla totuudenmukaista, ja että emme salli minkäänlaista syrjintää. Näitä periaatteita tulee noudattaa myös markkinointiviestinnässä. Lisäksi kaiken toimintamme tulee olla linjassa arvojemme kanssa. Konsernin eettisten asioiden toimikunta käsittelee näiden rikkomuksia myös markkinointiviestinnän osalta.
Tuotteitamme ei ole kielletty missään toimintamaassa.

Määräystenmukaisuus


PR9 Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiot
Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.