Työtyytyväisyys

Henkilöstömme työtyytyväisyys ja sitoutuminen ovat meille tärkeitä asioita, sillä haluamme pitää kiinni hyvistä työntekijöistämme ja motivoida heitä mahdollisimman hyviin työsuorituksiin. Henkilöstötutkimuksemme on jatkuvan muutoksen työkalu ja tavoite- ja kehityskeskustelun ohella tärkeä kanava työtyytyväisyyden kehittämisessä.

Henkilöstötutkimuksen tavoitteena on kehittää henkilöstön sitoutumiseen, esimiestyön laatuun sekä toiminnan tehokkuuteen vahvimmin vaikuttavia tekijöitä.

Haluamme aidosti käyttää tutkimusta muutostyökaluna. Esimiehet käyvät tutkimuksen tulokset läpi yksiköissään ja tiimeissään, ja tämän perusteella tehdään yhdessä kehittämiskohteita koskeva toimenpidesuunnitelma. Suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti vuoden aikana.

Caverionilaiset viihtyvät työssään ja tekevät yhteistyötä

Caverionin ensimmäinen henkilöstötutkimus Caverion Spirit järjestettiin syksyllä 2014. Tutkimus kattoi koko Caverionin henkilöstön kaikissa maissa ja se toteutettiin sähkösesti.

Vastaajia oli 12 880 ja koko Caverionin vastausprosentti 78 %, ja joissakin yksiköissä päästiin jopa 94 % vastausprosenttiin. Caverionilaiset olivat aktiivisempia kuin koskaan, sillä vastausprosentti vuoden 2013 alussa, kun olimme vielä osa YIT:tä, oli 66 %.

Tutkimuksen mukaan caverionilaiset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä työhönsä ja työtiimiinsä. 75 % oli kokonaisuutena tyytyväinen Caverioniin työpaikkana. Yhdeksän kymmenestä oli sitä mieltä, että työpaikalla tehdään hyvää yhteistyötä ja että yhtiössä on erityisen vahva tahto työturvallisuuden edistämiseksi.

Esimiehiltä toivottiin palautetta ja selkeitä tavoitteita

Esimiehiin oltiin yleisesti tyytyväisiä, mutta parantamisen varaa on palautteen antamisessa, hyvään suoritukseen motivoinnissa ja sen kertomisessa, mitä työntekijöiltä odotetaan.

70 % vastanneista kertoi käyneensä tavoite- ja kehityskeskustelun esimiehensä kanssa kuluneen vuoden aikana. Keskustelua tulisi kuitenkin kehittää siten, että siitä on enemmän hyötyä suorituksen parantamisessa. Caverionilaisten mukaan asiakkaan ongelmat ratkaistaan nopeasti, mutta henkilöstömme toivoi lisää koulutusta voidakseen pysyä asiakkaiden muuttuvien vaatimusten tasolla.

Tulokset osoittivat myös, että yhtiössämme on tarvetta tehdä kovemmin töitä sen eteen, että työntekijöidemme luottamus yhtiömme menestykseen vahvistuu. Tulos on ymmärrettävä, sillä markkinatilanne on ollut haastava, ja yhtiössä tapahtuvat muutokset ovat vaatineet henkilöstöltä runsaasti epävarmuuden sietokykyä. Yhtiö ja sen toimintamalli ovat uusia, ja osa ylimmästä johdosta vaihtui vuoden aikana. Myös prosessit ja rakenteet ovat käyneet läpi muutosta.

 

  

 

 
 

 

78 %

henkilöstöstämme vastasi
Caverion Spirit
-kyselyyn
(2013: 66 %).

 
 

91 %

vastaajista oli sitä mieltä, että Caverionissa tehdään hyvää yhteistyötä.

 
 

86 %

caverionilaisista nauttii työstään.

 
 
 

75 %

on kokonaisuudessaan tyytyväinen Caverioniin työpaikkana.