Työturvallisuus

Tavoitteenamme on työpaikka, jossa ei tapahdu yhtään tapaturmaa. Olemme viime vuosina onnistuneet vähentämään työtapaturmien määrää työtapoja parantamalla, tuomalla turvallisuuden osaksi jokapäiväistä johtamista sekä kouluttamalla työntekijöitämme turvallisiin työskentelytapoihin. Keskitymme ennen kaikkea ennakoivaan turvallisuustyöhön. Turvallisuus lähtee riskien ennakoinnista ja kartoittamisesta sekä aktiivisesta turvallisuushavaintojen raportoinnista.

Työntekijöidemme, alihankkijoidemme ja asiakkaidemme turvallisuus on ensiarvoinen asia.Työturvallisuus on tärkeää kaikissa asiakaskohteissamme, mutta siihen liittyvät riskit ovat kohonneet erityisesti kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa, joissa työskennellään vaihtelevissa olosuhteissa kuten käynnissä olevassa ja keskeytetyssä tuotannossa, häiriötilanteissa ja purettujen turvallisuusjärjestelyiden aikana sekä erityistä turvallisuussuunnittelua vaativissa paikoissa kuten ydinvoimaloissa ja prosessilaitoksissa.

Suurimmat työturvallisuuden haasteet ovat yleensä päivittäin vaihtuva työympäristö, työskentely ilman jatkuvasti paikalla olevaa esimiestä ja työntekijän oma asenne. Jokainen työntekijämme onkin omalla toiminnallaan ja panoksellaan osaltaan vastuussa työturvallisuudesta.

Turvallinen työympäristö syntyy yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Vaadimme sekä työntekijöiltämme että alihankkijoiltamme ja kumppaneiltamme tiukkaa turvallisuussääntöjen noudattamista. Lisäksi edellytämme kaikilta työntekijöiltämme suojavarusteiden käyttöä kaikilla Caverionin työmailla.

Ennakoivaa turvallisuustyötä

Ehkäisemme työtapaturmia muun muassa tarjoamalla perehdytystä ja työturvallisuuskoulutusta, tekemällä säännöllisiä turvallisuuskatselmuksia, kannustamalla henkilöstöämme työturvallisuushavaintojen tekemiseen sekä riskien arviointiin ennen töiden aloittamista. Kehitämme työkaluja ja työergonomiaa. Esimiehemme tekevät turvallisuuskierroksia työkohteissa ja puhuvat työmaapalavereissa työturvallisuusasioista.

Pyrimme varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on tarvittava osaaminen omien työtehtäviensä turvalliseen suorittamiseen. He saavat sekä turvallisuuskoulutusta että omiin tehtäviinsä liittyvää koulutusta. Jokaisen esimiehen tulisi perehdyttää alaisensa työtehtäviinsä sekä niihin mahdollisesti liittyviin vaara- ja haittatekijöihin. Järjestämme myös ammatillista koulutusta turvallisuusasioissa.

Seuraamme tapaturmataajuutta säännöllisesti

Seuraamme säännöllisesti tapaturmien ja työturvallisuushavaintojen määrää muun muassa divisioonien ja konsernin johtoryhmässä sekä hallituksessa. Julkaisemme työturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia tilastoja muun muassa divisiooniemme intranet-sivuilla.

Töitä on yhä edessä, mutta aktiivinen turvallisuustyö on jo tuottanut tulosta: tapaturmataajuus (poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä suhteutettuna miljoonaa työtuntia kohden) on pysynyt tasaisena viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2014 tapaturmataajuutta kuvaava suhdeluku oli 10 kun se oli 9 vuonna 2013, 11 vuonna 2012 ja 12 vuonna 2011. Katsausvuonna ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Sairauspoissaolot vähenivät hieman, ja niitä kuvaava tunnusluku (poissaolotunnit/työtunnit) oli 4,3 (2013: 4,4). 

Osassa yksiköitämme tiimejä palkitaan tapaturmattomasta työskentelystä. Esimerkiksi bonukset voivat olla sidottuja työturvallisuustavoitteisiin.

Otamme jokaisen tapaturman vakavasti. Kaikki henkilöstöllemme ja aliurakoitsijoille sattuneet tapaturmat kirjataan ja tutkitaan välittömästi, jotta tapaturmiin johtaneet syyt voidaan selvittää ja tapauksista oppia tulevaisuudessa. Puutumme määrätietoisesti työturvallisuuden laiminlyönteihin ja epäkohtiin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tavoitteenamme on nostaa työterveys- ja työturvallisuussertifioidun toiminnan osuutta liiketoiminnassamme. Vuonna 2014 liikevaihdostamme 73 % oli OHSAS 18001
-sertifioitua toimintaa (2013: 75 %).


Tavoitteena turvallisuushavaintojen määrän kasvattaminen

Tavoitteenamme on tehostaa turvallisuushavaintojen kirjaamista, sillä havainnoilla ja tapaturmilla on selkeä yhteys: Mitä enemmän työturvallisuushavaintoja raportoidaan sitä vähemmän tapaturmia sattuu.

Suomessa tavoitteemme oli vuoden 2014 aikana vähintään kaksinkertaistaa turvallisuushavaintojen määrä edellisvuoteen verrattuna. Tämä 10 000 ilmoituksen raja saavutettiinkin jo syksyllä.

Otimme vuonna 2013 Suomessa käyttöön Ennakoi.fi -ennakoivan turvallisuustyön sivuston, jonka kautta työntekijämme ja alihankkijamme Teollisuus-asiakasegmentillä voivat raportoida turvallisuushavaintonsa. Saamme sivustolta ilmoitukset jatkokäsittelyä varten ja samalla ne tulevat myös asiakkaidemme tietoon. Turvallisuushavaintojen kirjaamisen lisäksi sivustolla on työturvallisuuteen liittyvää hyödyllistä tietoa sekä työkaluja muun muassa riskien arvioimiseksi.

Laajensimme sivustoa useille eri kielille vuoden 2014 aikana. Tällä hetkellä sivusto on käytössä suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi ja saksaksi Teollisuus-asiakassegmentillä. Muussa liiketoiminnassa turvallisuushavaintoja ei vielä kirjata yhteisen portaalin kautta, mutta tavoitteena on tulevaisuudessa kehittää yhteinen raportointitapa kaikkien divisioonien käyttöön.

Havaitse ja auta! -kampanja teki hyvää

Vuonna 2014 tuimme Suomessa Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta lahjoittamalla jokaisesta henkilöstömme kirjaamasta turvallisuushavainnosta viisi euroa Lastensairaalalle. Havaintoja oli mahdollista tehdä myös Ennakoi.fi-sivuston kautta.

Havaitse ja auta! -kampanja käynnistyi helmikuun alussa ja kesti toukokuun loppuun saakka. Kampanjan aikana teimme Suomessa yhteensä 3 490 turvallisuushavaintoa. Näistä havainnoista kertyi 20 000 euroa, joka lahjoitettiin kesäkuussa Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle.

10

poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2014 (2013: 9)

 

73 %

OHSAS 18001
-sertifoitua toimintaa liikevaihdosta (2013: 75 %)

 
 

92 %

henkilöstötutkimukseen vastanneista kertoi asettavansa työturvallisuuden työssään kaiken edelle.

 

 

 

 

 

 

Vahva työturvallisuuskulttuuri

Henkilöstötutkimuksemme tulosten mukaan Caverionin työturvallisuuskulttuuri on vahva niin työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin keskuudessa: 

   • Asetan työturvallisuuden työssäni kaiken muun edelle (92 %)
   • Tunnen työympäristöni vaarat (95 %)
   • Työturvallisuusohjeemme ovat selkeät (84 %)
   • Voin keskustella avoimesti työhön liittyvistä vaaroista ja turvallisuustekijöistä (90 %)