Osaamisen kehittäminen

Osaamisen jatkuva kehittäminen sisältyy Caverionin ydinarvoihin. Tavoitteemme on sitouttaa ja motivoida henkilöstöämme tukemalla heidän ammattitaitonsa kehittymistä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Osaamisen kehittäminen pohjautuu työssä oppimiselle, jota täydennämme erilaisin koulutuksin ja valmennuksin.

Työssä oppimista ovat muun muassa osaamisen jakaminen tiimin ja talon sisällä sekä asiakkaiden kanssa toimimisen kautta hankittu kokemus ja osaaminen. Myös työkierto, mentorointi, palautteen antaminen ja saaminen sekä itsearviointi ovat tärkeitä väyliä jatkuvaan oppimiseen.

Ammatilliseen koulutukseen osallistui vuonna 2014 yli 12 000 henkilöä.

 

 

Henkilöstön kehittämisen
osa-alueita

  • Perehdyttäminen
  • Ammattitaidon kehittäminen koulutuksissa sekä työn ohessa suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
  • Työkierto ja työssä oppiminen
  • Esimies- ja johtamisvalmennukset
  • Henkilöstötutkimus Caverion Spirit
  • 360-arviointi
  • Kieli- ja kansainvälisyyskoulutukset
 

Osaamisen kehittäminen koostuu:

 
 

70 %

Uudet haasteet

 
 

20 %

Palaute ja yhteistyö

 
 

10 %

Koulutus

 

Vuoden 2014 aikana järjestimme koulutuksia muun muassa työturvallisuudessa, esimiestyössä ja johtamisessa, myynnissä ja asiakaspalvelussa, tietotekniikassa ja IT-sovelluksissa ja sosiaalisessa mediassa toimimisessa. Järjestimme myös ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. 

Uusien työntekijöiden perehdyttämistilaisuuksissa tutustuttiin muun muassa Caverionin toimintatapoihin, yrityskulttuuriin sekätyöturvallisuus- ja työhyvinvointiasioihin.

Esimiehille ja projektipäälliköille suunnattuihin valmennuksiin ja koulutuksiin osallistui yhteensä noin 1 400 henkilöä. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen osallistui yli 12 000 henkilöä.

Kehitämme sähköisiä oppimisympäristöjä

Hyödynsimme koulutuksissamme entistä enemmän myös videovalmennuksia. Caverion Tube on yhtiömme sisäinen videokanava, joka sisältää valmennuksia muun muassa IT-ohjelmien ja sosiaalisen median kanavien käytöstä.

Sähköisen oppimisen materiaalit ovat joustavuutensa ansiosta soveltuvia monenlaisiin tarkoituksiin, sillä ne eivät sido osallistujia aikaan tai paikkaan. Tavoitteenamme on hyödyntää niitä jatkossa enemmän muun muassa työturvallisuusasioihin, arvoihin,eettisiin toimintaperiaatteisiin sekä palvelukulttuurin kehittämiseen liittyvässä oppimisessa.

Aloitimme sähköisen oppimissisällön (Caverion Way e-learning) kehitystyön vuonna 2014 ja tavoitteena on ottaa ensimmäiset osat siitä käyttöön vuoden 2015 aikana. Lisäksi tavoitteena on tulevaisuudessa rakentaa sähköinen oppimisympäristö (Caverion Campus), joka kokoaa oppimista tukevaa monipuolista sähköistä sisältöä.Tulevaisuudessa oppimista tapahtuu entistä enemmän myös erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa, joita myös Caverion aikoo hyödyntää nykyistä enemmän.


Huollon ja kunnossapidon esimiehille oma johtamisohjelma

Rakensimme vuonna 2014 Service Leadership Safari -koulutusohjelmaa, joka tähtää huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan linjaesimiesten johtamisosaamisen kehittämiseen.

Koulutusohjelmassa käsitellään muun muassa hyvää johtajuutta, tiimien johtamista ja motivoimista (ns. coaching-taitoja), viestintää johtamisen välineenä sekä strategioita ja toimintasuunnitelmien laatimista.

Tavoitteena on, että ohjelma kattaa kaikki huoltopäälliköt kaikissa toimintamaissamme. Ohjelman pilotti toteutettiin vuonna 2014, ja vuonna 2015 ohjelma on tarkoitus toteuttaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa.

Esimiehille suunnatun valmennuksen lisäksi olemme Suomessa vuodesta 2013 järjesteneet koko huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa työskentelevälle henkilöstöllemme suunnattua Asenne ratkaisee -valmennusta, jolla pyrimme parantamaan asiakkaidemme kokemusta palvelustamme ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa entistä paremmin. Vuoden 2014 lopussa jo noin 1 900 caverionilaista (noin 84 % kohderyhmänä olleen Caverion Suomen henkilöstöstä) oli suorittanut valmennuksen ja siihen liittyvän Palvelupassin, joka osoittaa omistajansa sitoutuneen hyvän palvelun perussääntöihin. Ohjelma on ollut menestys, ja tavoitteenamme on ottaa se ennen pitkää käyttöön myös muissa toimintamaissamme. Myös muun muassa Ruotsissa ja Norjassa järjestettiin vuonna 2014 huoltoliiketoiminnan palvelukoulusohjelmat.