Osakkeet ja osakkeenomistajat

Caverionilla oli vuoden 2014 lopussa 32 837 osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajat

Caverionin rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2014 lopussa 32 837 (12/2013: 33 353). Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli joulukuun 2014 lopussa 33,0 % osakkeista (38,2 %).

Caverion julkaisi katsausvuoden aikana neljä liputusilmoitusta omistusosuutensa muuttumisesta.

   

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen, konsernijohtajan ja konsernin johtoryhmän osake-omistus

Caverion Oyj:n hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja omistivat 31.12.2014 yhteensä 17 845 513 Caverionin osaketta, mikä vastasi 14,21 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöiden omat sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistukset.

Johdon osakeomistus 31.12.2014


Osakkeet, kpl %-osakekannasta
Hallitus 17 841 513 14,21
Konsernijohtaja 4 000 0,000032
Konsernin johtoryhmä ilman toimitusjohtajaa 102 317 0,000815
Yhteensä 17 947 830 14,29

 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014

Omistaja Osakkeet, kpl %
1. Structor S.A. 17 840 000 14,20
2. Antti Herlinin omistamat rahastot sekä suorat osakeomistukset 13 150 180 10,47
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 709 444 3,75
4. Fondita-rahastot 3 850 000 3,07
5. Nordea-rahastot 3 264 570 2,60
6. OP-rahastot 2 968 616 2,36
7. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 864 393 2,28
8. Aktia-rahastot 2 378 887 1,89
9. Valtion eläkerahasto 1 850 000 1,47
10. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 344 468 1,07
11. Brotherus Ilkka 1 304 740 1,04
12. Evli-rahastot 1 103 705 0,88
13. SEB-rahastot 937 600 0,75
14. Danske Invest -rahastot 874 685 0,70
15. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 757 446 0,60
16. Säästöpankki-rahastot 586 052 0,47
17. Odin-rahastot 537 068 0,43
18. Caverion Oyj 509 257 0,41
19. FIM-rahastot 438 511 0,35
20. Föreningen Konstsamfundet rf 423 002 0,34
20 suurinta yhteensä 61 692 624 49,10
Kaikki osakkeet 125 596 092 100,00

Omistajarakenne sektoreittain 31.12.2014

Sektori Omistajien lkm % omistajista Osakkeet, kpl % osake-pääomasta
Hallintarekisteröidyt ja ei-suomalaiset 177 0,5 41 434 650 33,0
Kotitaloudet 30 473 92,8 26 002 124 20,7
Julkisyhteisöt 37 0,1 12 678 254 10,1
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 94 0,3 17 217 813 13,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 420 1,3 7 449 174 5,9
Yritykset ja asuntoyhteisöt 1 636 4,9 20 814 077 16,6
Yhteis- ja erikoistileillä 0 0 0 0,0
Yhteensä 32 837 100,0 125 596 092 100,0

Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään luetteloon yrityksen osakkeenomistajista. Kukin hallintarekisteröity osakkeenomistaja on merkitty osakerekisteriin yhtenä osakkeenomistajana. Yhden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan kautta voidaan hallita usean sijoittajan salkkua.

 

Omistusten jakautuminen omistusmäärän mukaan 31.12.2014

Osakkeita kpl Omistajia kpl Osuus osakkaista % Osakkeita kpl Osuus osakekannasta %
1 - 100 8 720 26,6 552 448 0,4
101 - 500 13 267 40,4 3 743 911 3,0
501 - 1 000 5 100 15,5 4 035 925 3,2
1 001 - 5 000 4 711 14,3 10 257 948 8,2
5 001 - 10 000 527 1,6 3 798 059 3,0
10 001 - 50 000 375 1,1 7 767 377 6,2
50 001 - 100 000 54 0,2 3 845 004 3,1
100 001 - 500 000 61 0,2 14 381 712 11,5
500 001 - 22 0,1 77 213 708 61,5
Yhteensä 32 837 100,0 125 596 092 100,0

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.


Osake

Caverion Oyj:n osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Oy. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Caverion Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä eivät muuttuneet katsauskauden aikana. Caverion Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa 31.12.2014.

Osakkeen perustiedot (CAV1V)

  • Listaus: NASDAQ Helsinki
  • Lista: Nordic Mid Cap
  • Listautumispäivämäärä: 01.07.2013
  • Kaupankäyntivaluutta: EUR
  • Toimialaluokka: Teollisuushyödykkeet ja -palvelut
  • Kaupankäyntitunnus: CAV1V
  • ISIN-koodi: FI4000062781
  • Reuters-tunnus: CAV1V.HE
  • Bloomberg-tunnus: CAV1V:FH

Indeksit

Caverionin osake kuului vuoden 2014 lopussa muun muassa seuraaviin indekseihin:

  • OMX GES Ethical Finland Index
  • OMX Helsinki Cap
  • OMX Helsinki
  • OMX Helsinki Mid Cap
  • OMX GES Sustainability Finland
  • OMX Nordic EUR

Omat osakkeet

Caverionin hallussa oli 4 080 yhtiön omaa osaketta 1.1.2014. Tammi–joulukuussa yhtiölle palautui YIT Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 5 177 Caverionin osaketta.

Caverion hankki 500 000 omaa osaketta, NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 23.7.–12.8. välisenä aikana. Caverionin hallitus hyväksyi 26.5.2014 pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainjohdolle vuosille 2014–2016. Jos kaikki tavoitteet saavutetaan, osakepalkkio vastaa kokonaisuudessaan enintään 500 000 Caverionin osaketta.

Caverionin hallussa oli 509 257 yhtiön omaa osaketta joulukuun 2014 lopussa. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä oli 125 086 835 joulukuun 2014 lopussa.

Caverion Oyj:n omistamien omien osakkeiden osuus koko osakemäärästä ja äänistä on 0,41 prosenttia.

Caverion ei ole tehnyt päätöksiä optioiden tai muiden osakkeisiin liittyvien erityisoikeuksien suhteen.


Kaupankäynti osakkeella

Caverionin osakkeen avauskurssi oli 8,90 euroa vuoden 2014 alussa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.12.2014) oli 6,65 euroa. Osakkeen hinta laski 25,3 % tammi–joulukuussa. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella tammi–joulukuussa oli 8,92 euroa, alin 5,37 euroa ja keskikurssi 7,03 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ Helsingissä tammi–joulukuussa 51,0 miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli 358,3 milj. euroa (lähde: NASDAQ OMX).

Caverionin osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten BATS Chi-X:ssä, Frankfurtin pörssin Open Market -listalla, Turquoisessa ja Burgundyssa. Caverion Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi–joulukuussa vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla 3,6 miljoonaa kappaletta eli noin 4,6 % osakkeen koko kaupankäyntimäärästä. Vaihtoehtoisista kauppapaikoista Caverionin osakkeiden vaihto oli erityisen vilkasta BATS Chi-X:ssä. Lisäksi tammi–joulukuun aikana 24,6 miljoonalla Caverion Oyj:n osakkeella käytiin OTC-kauppaa NASDAQ OMX:n ulkopuolella, mikä vastasi noin 31 % koko kaupankäyntimäärästä (lähde: Fidessa Fragmentation Index).

Caverion Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 831,8 milj. euroa. Markkina-arvo ei sisällä yhtiön hallussa 31.12.2014 olleita omia osakkeita (509 257 kpl).