Tavoitteet projektiliiketoiminnassa

Projektiliiketoiminnassa tavoittenamme on kasvaa nostamalla erityisesti Design & Build -hankkeiden osuutta sekä vahvistamalla teknistä erityisosaamistamme ja tuotekehitystämme. Lisäksi parannamme toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Kehitämme liiketoimintajakaumaa

Vuonna 2014 noin hieman yli kolmannes projektiliiketoiminnan liikevaihdostamme muodostui niin kutsutuista Design & Build -projekteista, joissa olemme mukana alusta lähtien vastaten järjestelmien suunnittelusta, projektin toteutuksesta ja johtamisesta sekä alihankkijoista.

Tavoitteenamme on lisätä näiden projektien osuutta liiketoiminnastamme sekä nostaa laajojen, useita eri teknisiä järjestelmiä ja järjestelmien integrointia käsittävien projektien osuutta. Caverionilla on kyky viedä läpi laajoja projekteja, jotka ovat pitkäkestoisia sekä vaativat paljon resursseja. Tavoitteenamme ei ole voittaa hankkeita tarjoamalla alhaisinta hintaa vaan erikoisosaamistamme ja kokemustamme vaativista projektitoteutuksista.

Asiakkaan kannalta projektivastuun luovuttaminen yhdelle urakoitsijalle vähentää huomattavasti hankkeen riskejä. Lisäksi toteutusaika lyhenee, kun suunnittelua ja asennustyötä voidaan edistää osittain samanaikaisesti. Kustannukset ovat ennakoitavissa, sillä ne voidaan määritellä jo suunnitteluvaiheessa. Kun olemme mukana suunnittelusta lähtien, voimme myös vaikuttaa järjestelmien valintaan ja sitä kautta laatuun ja tehokkuuteen.

Teknisten järjestelmien integrointi on Caverionin ydinosaamista. Laajan, kaikki tekniset osa-alueet kattavan osaamisemme ansiosta voimme taata asiakkaillemme, että kohteen tekniset järjestelmät muodostavat aina yhteensopivan ja toimivan kokonaisuuden.

Lue lisää
 

 

Vahvistamme teknistä osaamistamme
ja T&K-toimintaa

Jatkuva tuotekehitys sekä omat tuotteet ovat Caverionin liiketoiminnan olennaisia elinehtoja, joihin jatkamme panostuksiamme. Vahvistamme erikoisosaamistamme vaativien kiinteistöjen, kuten sairaalojen, laboratorioiden ja puhdastilojen tekniikoissa. Kehitämme tuotteitamme muun muassa jäähdytyksessä, kiinteistöjen automaatiossa sekä turvallisuus- ja paloturvallisuusjärjestelmissä.

Tavoitteenamme on lisätä omien tuotteidemme ja ratkaisujemme osuutta tarjonnassamme. Oma tutkimus- ja kehityskeskuksemme tukee osaltaan tätä tuotekehitystä. Lisäksi tuotekehitystyötä tehdään divisioonissa.


Parannamme tehokkuutta, kannattavuutta ja riskienhallintaa

Projektien tarkka valinta ja seuranta ovat edellytyksiä liiketoimintamme tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiselle. Valitsemme projektit tarkasti niin riskien, kannattavuuden kuin myös osaamisemme ja resurssien suhteen. Projektien valinnassa noudatetaan tarkoin määriteltyä prosessia ja hyväksymisrajoja: Yli 100 milj. euron sopimukset hyväksyy hallitus, 20−100 milj. euron sopimukset toimitusjohtaja ja 5−20 milj. euron sopimukset kyseisen liiketoiminta-alueen johtaja.

Projektin jokaista vaihetta seurataan entistä tarkemmin, jolloin mahdollisiin poikkeamiin ja riskeihin voidaan puuttua aikaisessa vaiheessa. Suurimmissa projekteissa etenemistä valvoo projektille asetettu ohjausryhmä.

Kehitämme kaikille divisioonillemme yhteisiä toimintatapoja, prosesseja, hankintatoimea ja sovelluksia. Kehitystyötä tehdään keskitetysti konsernitasolla, ja divisioonat osallistuvat tähän työhön aktiivisesti.

Divisioonissa vaativiin projekteihin liittyvää erityisosaamista keskitetään niitä varten perustettaviin toimistoihin, jotka vastaavat muun muassa suurista Design & Build
-hankkeista ja muista projekteista, joihin sisältyy suunnittelua ja hankekehitystä. Näiden toimistojen tehtävänä on tukea projekteja, joita toteutetaan paikallisesti 280 toimipisteessämme.
 

Keskeiset tavoitteet
 

Liiketoiminnan jakauman kehittäminen

  • Design & Build -projektien osuuden nostaminen
  • Laajat, useita teknisiä järjestelmiä käsittävät toimitukset
  • Teknisten järjestelmien integrointiin liittyvän osaamisen hyödyntäminen

 

Teknisen osaamisen vahvistaminen ja T&K

  • Omien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen sekä niiden osuuden nostaminen tarjoomassamme
     

Projektiliiketoiminnan tehostaminen, kannattavuuden parantaminen ja riskienhallinta

  • Projektien tarkempi valinta ja seuranta
  • Yhtenäinen toimintamalli ja projektiprosessi
  • Hankinnan kehittäminen
  • Negatiivisen käyttöpääoman turvaaminen tehostuneella laskutuksella