Hallitus

Caverion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen muodostavat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 - 5 jäsentä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, joka päivitettiin hallituksen valiokuntien työjärjestysten kanssa huhtikuussa 2014.

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus valvoo koko konsernin toimintaa. Hallitus päättää strategisista tavoitteista sekä riskienhallinnan ja hallinnointimenettelyiden periaatteista. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo toimitusjohtajaa sekä seuraa johtamisjärjestelmän toimivuutta.

Erityisesti seuraavat tehtävät kuuluvat hallituksen käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin:

  • toimitusjohtajan, mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen sekä ylimmän johdon nimittäminen ja erottaminen sekä näiden toimisuhteiden ehdot;
  • konsernin liiketoimintastrategia ja pitkän aikavälin tavoitteet;
  • budjetti ja toimintasuunnitelma ja niiden toteutumisen valvonta;
  • tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten hyväksyminen;
  • merkittävät yrityskaupat ja -myynnit, joiden arvo on vähintään 10 milj. euroa ja investoinnit, joiden arvo on vähintään 5 milj. euroa;
  • tarjoukset ja sopimukset, joiden arvo on vähintään 100 milj. euroa;
  • keskeiset toimintapolitiikat kuten riskienhallinta, eettiset liiketoimintaperiaatteet, rahoitus, julkistaminen;
  • konsernin toiminnallinen rakenne

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa muulloinkin. Hallitus arvioi toimintaansa ja työtapojaan kerran vuodessa.

Caverion Oyj:n yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 3–5 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on valinnan tehneen yhtiökokouksen ja sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välinen aika.


Hallituksen jäsenet ja kokoukset vuonna 2014

Caverion Oyj:n hallituksen muodostivat 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella seuraavat henkilöt:

Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), s. 1954, maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti, diplomiekonomi;
Ari Lehtoranta (varapuheenjohtaja 17.3.2014 alkaen) s.1963, diplomi-insinööri, Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja;
Michael Rosenlew (varapuheenjohtaja 17.3.2014 saakka), s. 1959, kauppatieteiden maisteri, Mikaros AB:n toimitusjohtaja;
Anna Hyvönen s. 1968, tekniikan lisensiaatti, Ramirent Oyj:n Suomen ja Baltian johtaja; ja
Eva Lindqvist s. 1958, diplomi-insinööri.

Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia Caverion Oyj:stä. Hallituksen jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Henrik Ehrnroothia lukuun ottamatta. Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti yhdessä veljiensä Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Structor S.A:ssa, joka on Caverion Oyj:n suurin osakkeenomistaja 14,2 %:n omistusosuudella kaikista osakkeista (31.12.2014).

Hallitus kokoontui yksitoista kertaa vuonna 2014. Hallituksen sihteerinä toimi konsernin lakiasiainjohtaja.

Hallitus nimitti yhtiölle uuden toimitusjohtajan kokouksessaan tammikuussa 2014.
Hallituksen työskentelyn painopistealueita vuonna 2014 olivat lisäksi mm. terminologialtaan tarkennetun strategian hyväksyminen, ja seuraavien alueiden seuranta ja valvonta: projektitoiminnan prosessien kehittäminen ja vahvistaminen, huoltoliiketoiminnan tehokkuuden parantaminen, kassavirran vahvistaminen ja toimenpiteet käyttöpääoman alentamiseksi sekä työturvallisuusasiat.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus muodosti työjärjestyksensä mukaisesti kaksi valiokuntaa kokouksessaan 17.3.2014: tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksien uudistamisen yhteydessä huhtikuussa 2014 henkilöstövaliokunnan englanninkielinen nimi muutettiin muotoon Human Resources Committee.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2014

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta tämän valvontavelvollisuuksien hoitamisessa liittyen Caverion konsernin raportointi- ja laskentaprosesseihin, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä sisäiseen tarkastukseen ja tilintarkastukseen.

Tarkastusvaliokunnassa on kolme jäsentä. Hallitus nimittää vuosittain puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunta kokoontuu työjärjestyksensä mukaan vähintään neljä kertaa vuodessa aina kulloinkin ennen tilinpäätöksen tai välitilinpäätöksen hyväksymistä.

Caverion Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella puheenjohtajana Michael Rosenlew ja jäseninä Anna Hyvänen ja Eva Lindqvist. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2014 seitsemän kertaa. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin talousjohtaja.

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa uudistettua työjärjestystään, konsernin sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistä, pääomahallinnan tehokkuutta, rahoitusjärjestelyjä sekä riskienhallinnan ja oikeudenkäynti- ja vaadeprosessien seurantaa ja varmentamista.

Henkilöstövaliokunta vuonna 2014

Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi henkilöstövaliokunta arvioi, seuraa ja ohjaa henkilöstöasioita liittyen erityisesti yrityskulttuuriin ja strategiaan.

Henkilöstövaliokunnan tehtäväalueeseen sisältyvät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kuvaamat nimitys- ja palkitsemisvaliokuntien tehtävät. Valiokuntaan kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallitus päättää valiokunnan jäsenten lukumäärästä sekä nimittää puheenjohtajan ja jäsenet vuosittain.

Caverion Oyj:n hallituksen henkilöstövaliokuntaan kuuluivat 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella puheenjohtajana Henrik Ehrnrooth ja jäseninä Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja.

Henkilöstövaliokunta kokoontui toimikaudellaan vuonna 2014 kolme kertaa ja se tarkasteli kyvykkyysjohtamisen käytäntöjä ja kyvykkyyksien tunnistamisen tilaa keskeisten johtajien ja asiantuntijoiden osalta, ohjeisti lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien suunnitteluperusteita sekä tarkasteli strategisen avainalueen ”Excellent Leadership” projekteja 2014 – 2016. Lisäksi komitea avusti hallituksen jäsenehdokkaiden hakuprosessissa sekä valmisteli hallituksen jäsenten palkkioesitystä yhtiökokoukselle.


Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2014


Hallitus Tarkastusvaliokunta Henkilöstövaliokunta
Henrik Ehrnrooth 11/11 3/3
Michael Rosenlew 11/11 7/7 3/3
Anna Hyvönen 10/11 7/7
Ari Lehtoranta 10/11 3/3
Eva Lindqvist 10/11 7/7
Keskimääräinen osallistuminen % 95 100 100