Riskienhallinnan roolit ja vastuut

Hallitus

  • Hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja sen tavoitteet sekä ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta.
  • Käsittelee muun muassa konsernin strategiaan, liiketoiminnan organisointiin sekä merkittäviin investointeihin liittyviä asioita.

Hallituksen tarkastusvaliokunta

  • Avustaa hallitusta Caverion konsernin raportointi- ja laskentaprosessien valvonnassa mukaan lukien sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus.
  • Hallituksen henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa sekä arvioi, seuraa ja ohjaa henkilöstöasioita liittyen erityisesti yrityskulttuuriin ja strategiaan.

Konsernijohtaja

  • Kokonaisvastuu riskienhallinnasta
  • Vastaa riskienhallinan organisoinnista ja riskienhallintastrategian suunnittelusta, kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta sekä jalkautuksesta ja viestinnästä koko organisaatiossa
  • Raportoi hallitukselle

Divisioonien johto

  • Tunnistaa, arvioi ja valvoo divisioonan merkittävimmät riskit ja tekee suunnitelmat niihin varautumiseksi
  • Huolehtii riskienhallinnan toteutuksesta ja valvonnasta
  • Raportoi toimitusjohtajalle

Konsernin talous- ja rahoitusjohto

  • Vastaa taloudellisten riskien tunnistamisesta ja arvioinnista
  • Raportoi konsernijohdolle

Konsernin sisäinen tarkastus

 • Tukee johtoa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisessä ja kehittämisessä
 • Raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle