Strategian painopistealueet

Tavoitteenamme on edelleen kannattavuuden parantaminen ja vahva kasvu. Innovatiiviset ja edistykselliset ratkaisut, vahva yrityskuva, erinomainen johtaminen sekä tehokas toiminta ovat edellytyksiä kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiselle. Yhdessä ne muodostavat kuusi strategian painopistettämme.
 

Kannattavuuden parantaminen

Tavoitteenamme on nostaa konsernin käyttökate (EBITDA) yli kuuteen prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2016 loppuun mennessä. Parannamme kannattavuuttamme ennen kaikkea omaa toimintaamme tehostamalla: tavoitteenamme on matala ja tehokas organisaatio, johon pyrimme erityisesti ottamalla kaikissa divisioonissa käyttöön yhtenäisen toimintamallin sekä yhtenäiset prosessit ja sovelluksetTavoitteenamme on negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä erityisesti laskutusta tehostamalla

Projektiliiketoiminnassa saatamme loppuun viimeisetkin heikosti kannattavat projektit. Välttääksemme ne myös jatkossa, valitsemme projektit entistä tarkemmin niiden kannattavuuden ja riskien sekä vaadittavan osaamisen ja resurssien suhteen. Projektien valinnassa noudatamme tarkoin määriteltyä prosessia sekä valtuuksia ja selkeitä rajoja sopimusten hyväksymiselle. Myös projektien etenemisen seurantaa tehostetaan. 

Huoltoliiketoiminnassa otamme käyttöön yhtenäisen, tehostetun huoltoprosessin kaikissa divisioonissa. Yhteinen ERP-toiminnanohjausjärjestelmä sekä mobiilisovelluksset tehostavat muun muassa työpyyntöjen vastaanottoa, työtuntien raportointia sekä huoltoprosessin etenemisen seurantaa. 

 

  

 

Kun olemme ensin parantaneet kannattavuuttamme, voimme siirtyä varsinaiseen kasvuvaiheeseen vuoden 2015 aikana.

 

Vahva kasvu

Kun olemme ensin parantaneet kannattavuuttamme, voimme siirtyä varsinaiseen kasvuvaiheeseen. Caverionin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Orgaanista kasvua Caverion tavoittelee erityisesti huollosta ja kunnossapidosta, jonka osuus liiketoiminnastamme oli vuonna 2014 noin 54 prosenttia. Tavoitteenamme on nostaa pitkäaikaisten huoltosopimusten osuutta, sillä haluamme tarjota laajoja, asiakkaan kiinteistön tai prosessien koko elinkaaren mittaisia palveluita.

Projektiliiketoiminnassa tavoitteenamme on kasvattaa niin kutsuttujen Design & Build (suunnittele ja toteuta) -projektien osuutta. Näissä hankkeissa olemme mukana alusta lähtien vastaten järjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä alihankkijoista.

Orgaaninen kasvu muodostaa liikevaihdon kasvutavoitteestamme vain noin puolet yli syklin, joten tavoitteen saavuttaminen vaatii myös yrityskauppoja. Yrityskauppoja harkitaan tilanteissa, jossa tietyllä maantieteellisellä alueella tarvitaan tietyn teknisen järjestelmän tai palvelualueen osaamista. Caverionilla on hyvät mahdollisuudet vahvistaa yritysostoin asemaansa Pohjois- ja Keski-Euroopan hajanaisilla markkinoilla, sillä suurin osa kilpailijoista on pieniä, yksittäisiä teknisiä järjestelmiä tarjoavia yrityksiä.


Innovatiiviset ja edistykselliset ratkaisut

Caverionilla on teknistä erikoisosaamista erityisesti vaativien kiinteistöjen, kuten sairaalojen, laboratorioiden ja puhdastilojen tekniikoissa sekä muun muassa jäähdytyksessä, rakennusautomaatiossa sekä turvallisuus- ja paloturvallisuusjärjestelmissä. Erikoisosaamisemme erottaa meidät kilpailijoistamme, ja pyrimmekin vahvistamaan osaamistamme ja tarjontaamme näillä alueilla.

Tavoitteenamme on lisätä omien tuotteiden ja ratkaisujen osuutta tarjonnassamme. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, ratkaisujamme ja palvelukonseptejamme siten, että ne vastaavat tarkoin kunkin asiakassegmentin erityisvaatimuksia. Oma tutkimus- ja kehityskeskuksemme Saksan Aachenissa tukee osaltaan tätä tuotekehitystä. Tuotekehitystä tehdään myös divisioonissamme.

Hyödynnämme mahdollisuudet, jotka liittyvät markkinoiden megatrendeihin kuten digitalisoitumiseen sekä energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tiukentumiseen. Kokonaisvaltaisten palvelujen tarjoaminen vaatii entistä edistyneempää kiinteistöautomaatiota. Automaatio on ratkaisevassa asemassa myös kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää kiinteistöjen etähallintapalveluita sekä luoda niille yhtenäinen liiketoimintamalli kaikkien toimintamaiden käyttöön. Meillä on eri puolilla yhtiötämme laaja-alaista kokemusta ja osaamista, joka tulee yhdistää koko konsernia hyödyttäviksi, yhtenäisiksi toimintatavoiksi ja parhaiksi käytännöiksi.

 

 

 

 

 

Haluamme tarjota entistä laajempia, asiakkaan kiinteistön, teollisuuslaitoksen tai prosessien koko elinkaaren mittaisia palveluita.

 

Vahva yrityskuva

Rakennamme yrityskuvaa, joka tekee Caverionista houkuttelevan asiakkaiden, sijoittajien, työntekijöiden sekä muiden sidosryhmien silmissä ja joka kasvattaa yrityksemme arvoa. Elinkaariratkaisut ja arvot (edelläkävijyys, yhteistyö, vastuullisuus ja erinomainen toiminta) muodostavat Caverion-brändin ytimen. Haluamme tulla tunnetuksi yhtenä johtavista eurooppalaisista palveluyrityksistä toimialallamme.

Erinomainen johtaminen

Työntekijämme ovat arvokkainta pääomaamme – ovathan osaavat ihmiset ratkaisevassa asemassa täyttäessämme asiakkaidemme tarpeita. Tavoitteenamme on olla toimialamme halutuin työnantaja. Panostamme erityisesti suorituksen johtamiseen, jatkuvaan oppimiseen koko työuran aikana, oikeudenmukaiseen ja kannustavaan palkitsemiseen sekä turvalliseen työympäristöön ja työhyvinvointiin. Varmistamme, että oikeat henkilöt työskentelevät oikeilla paikoilla ja tarjoamme heille mahdollisuuden uralla etenemiseen. Tavoitteenamme on tulla tunnetuksi eurooppalaisena palveluyrityksenä. Tämä edellyttää meiltä yhtenäisen palvelukulttuuriin kehittämistä.

Tehokas toiminta

Käymme läpi muutosta taloudellisesta holding-mallista kohti yhtä, yhtenäistä Caverionia. Tehokas toiminta ja strategisten tavoitteidemme saavuttaminen edellyttävät, että meillä on yhtenäinen toimintamalli sekä yhtenäiset liiketoiminnan ydin- ja tukiprosessit kaikissa maissamme.

Yhteisen toimintamallimme tavoitteena on ennen kaikkea tukea tavoitettamme tarjota asiakkaille palvelua läpi kiinteistön ja teollisuuslaitoksen elinkaaren. Kehitämme prosessejamme, organisaatiotamme, osaamistamme ja palvelutarjoomaamme saavuttaaksemme tämän tavoitteen. Organisaatiorakenteita muokataan myös divisioonissa siten, että ne mahdollistavat mallin mukaisen toiminnan parhaalla mahdollisella tavalla, ottaen kuitenkin huomioon paikalliset markkinat ja kunkin divisioonan erityistarpeet.

Divisioonissa vaativiin projekteihin ja palvelusopimuksiin liittyvää erityisosaamista tullaan keskittämään niitä varten perustettaviin toimistoihin, jotka vastaavat muun muassa suurista Design & Build -hankkeista tai muista projekteista, joihin sisältyy suunnittelua ja hankekehitystä sekä elinkaarinäkökulman sisältävien palvelusopimusten kehittämisestä ja toteuttamisesta. Näiden toimistojen tehtävänä on tukea projekteja ja palvelusopimuksia, joita toteutetaan paikallisesti 280 toimipisteessämme.

Tavoitteenamme on laajentaa yhteisen toiminnanohjausjärjestelmämme (ERP) käyttö kaikkiin suurimpiin divisiooniimme ja siten tehostaa prosesseja ja tiedon jakamista eri toimintojen välillä. Yhteiset IT-alustat ja sovellukset nopeuttavat muun muassa työn suunnittelua, aikatauluttamista, seurantaa, laskutusta ja raportointia.